REFERENCE

Investitor Vrsta radova
Hilfswerk Austrija Sanacija 33 objekata na području općine Bosansko Grahovo;
Sanacija 10 objekata u selu Bulići na području općine Jajce
BH Telecom Sarajevo Zemljani radovi iskopi na izgradnji OSP,TF mreže i GSM stubova;
Redovno održavanje PM i OSP na području Direkcije Travnik;
Sanacija prostora repetitora Paljenik Vlašić
BH Telecom inženjering Sarajevo Usluge najma građevinskih mašina,kamiona kipera i kamiona putara
Općina Travnik Redovno i zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Travnik;
Redovno održavanje makadamskih puteva na području općine Travnik;
Sanacija klizišta i zaštita od poplava na području općine Travnik;
Izgradnja vodovodnih i kanalizacionih mreža na području općine Travnik;
Građevinsko-zanatski radovi prostorija katastra u zgradi općine Travnik;
Zanatski radovi na objektu PSKC Pirota U Travniku;
Čišćenje korita rijeke Lašve u Travniku;
Cross Roads Zenica Sanacija 8 objekata u selu Doribaba na području općine Jajce;
Sanacija 14 objekata u selu Ahmići,općina Vitez
Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić",Bila Rekonstrukcija pristupnog puta od površinskog kopa do separacije u mjestu Han Bila
UMCOR ofis Travnik Rekonstrukcija privatnih stambenih objekata na području općine Travnik
UNDP Travnik Izgradnja rezervoara Halilovići i Mudrike,općina Travnik;
Izgradnja rezervoara u naselju Leke,općina Travnik
ARC Bugojno Rekonstrukcija 9 obiteljskih kuća na području općine Bugojno;
Sanacija OŠ Mudrike u Travniku
Dom zdravlja Travnik Molersko-farbarski radovi na objektu Dom zdravlja u Travniku
JU Bolnica Travnik Sanacija objekta JU Bolnica Travnik;
Izgradnja parkinga i ograde oko JU Bolnica Travnik
Unis energetika Travnik Zemljani radovi iskopi i asfalterski radovi za potrebe Unis energetike u Travniku
Elektrodistribucija Zenica Redovno održavanje za potrebe Elektrodistribucije Bugojno i Elektrodistribucije Travnik;
Sanacija objekata trafostanica na području Elektrodistribucije Travnik
Kantonalna direkcija za ceste SBK/KSB Busovača Zimsko i redovno održavanje regionalnih puteva R-413:Turbe-GRO Skender Vakuf,R413a:Dolac-Ovnak,R-413a:Vitovlje-Travnik,R413b:Gostilj-Dobretići,R-440:Stara Bila-Gluha Bukovica;
Rekonstrukcija R-413b:Gostilj-Jajce,dionica Pavići-Veliki do;
Rekonstrukcija R-413a:Dolac-Ovnak,stac.0+900 do 2+500km;
Rekonstrukcija R-440:Stara Bila-Gluha Bukovica,stac.0+450 do 6+500km;
Rekonstrukcija R-439:Sebešić-Pavlovića luka,stac.3+000 do 4+000;
Rekonstrukcija pješačke staze na R-437:Vitez Poćulica
Pharmamed Travnik Rušenje stare zgrade u krugu Pharmamed Travnik
Apoteka Tilia Travnik Sanacija poslovnog prostora Apoteka Tilia Travnik
Bajra Travnik Zemljani radovi iskopi na poslovnom objektu u Sarajevu
SRC Vlašić Travnik Čišćenje snijega sa platoa Babanovac
Sax Gračanica Zemljani i asfalterski radovi na objektu Sportska dvorana Babanovac
Ministarstvo prostornog uređenja,obnove i povratka SBK/KSB Građevinsko zanatski radovi na sanaciji 8 stambenih objekata Donji Vakuf;
Izgradnja rezervoara Vlasinje u općini Jajce;
Izgradnja vodovodnih i kanalizacionih mreža na području općine Travnik;
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK/KSB Sanacija objekta Stanica policije Donji Vakuf
Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede SBK/KSB Izgradnja kanalizacionih mreža na području općine Travnik;
Sanacija prostorija Ministarstva
Ecotok Travnik Izgradnja benzinske pumpe Travnik
GS TMT Travnik Sanacija poslovnog objekta u krugu fabrike GS TMT Travnik
Intereuropa RTC Travnik Zimsko održavanje platoa u krugu Intereuropa RTC Travnik
OO SDA Travnik Sanacija poslovnog prostora OO SDA Travnik
Deling Tuzla Izgradnja temelja za trafostanice i sanacija trafostanice Harambašine vode Babanovac
CSIH BYHP Sarajevo Sanacija prostorija Doma zdravlja Travnik
Amitea Mostar Izgradnja temelja za GSM Ukalj-Hamamdžići
LD Vlašić Travnik Sanacija lovačkog doma
Eldis tehnika Sarajevo Sanacija prostora trafostanice u Novom naselju Turbe
Ecoval Travnik Izgradnja sportske dvorane Putičevo Travnik
Elka Travnik Izrada temelja baznih stanica
Advokat Irsan Kukić Travnik Sanacija poslovnog prostora Advokat Irsan Kukić Travnik
Hering Široki brijeg Izgradnja pristupnog puta i zemljani radovi iskopi na uređenju vodopada rijeke Plive u Jajcu
Dervić Elvir Turbe Izgradnja objekta Dom kulture u Turbetu;
Sanacija objekta Pekara ER Dervić u Travniku
Global internet Novi Travnik Izgradnja bazne stanice Vitez
Internacionalni univerzitet Travnik Izgradnja potpornih zidova;
Zemljani radovi iskopi za objekat Internacionalni univerzitet u Travniku
BSI Jajce Rušenje stare zgrade Elektrane;
Izgradnja sistema odvodnje površinskih i oborinskih otpadnih voda sa platoa u krugu fabrike BSI Jajce
Općina Vitez Sanacija lokalnih puteva
Fire-Wood Busovača Zemljani radovi iskopi na izgradnji plinovoda Zenica-Travnik
ŠPD Srednjobosanske šume Donji Vakuf Izgradnja traktorskih vlaka;
Rekonstrukcija i sanacija kamionskih puteva
GP Put Sarajevo Radovi na izgradnji donjeg nosećeg sloja na dionici puta Lepenica-Tarčin
Salkić Alen Travnik Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Travniku
Rasim Karaga Donji Vakuf Izgradnja stambenog objekta u Donjem Vakufu
JP RV Plava voda Travnik Sanacija kanalizacionog sistema "Tepedžik" u Travniku